- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Thư kiến nghị về Phòng chống dịch COVID-19

Ngày 17/8/2021. các mạng lưới, liên minh bao gồm (1) Nhóm Vận Động Phát Triển Chính Sách Y Tế Dựa Trên Bằng Chứng Khoa Học (EBHPD), (2) Liên minh Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), (3) Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam (VPHA), (4) Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA), (5) Hợp tác Một Sức Khỏe và Biến Đổi Khí Hậu (CSOs-OHCCP) đã gửi thư kiến nghị về các góp ý điều chính chính sách phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình mới.

Kiến nghị này được tao ra đi qua ba bước: (1) tổ chức cuộc hội luận chuyên gia gồm cả trong và ngoài nước vào ngày 12/8 (xem phụ lục 2) với chủ đề: “Thảo luận chuyên gia kiến nghị chính sách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; (2) xây dựng kiến nghị dựa trên kết quả hội luận, và thông qua góp ý rộng rãi của tất cả các tổ chức thành viên các liên minh trên trong các ngày 13 và 14/8/2021; (3) tiếp tục chỉnh sửa kiến nghị cho phù hợp hơn nữa với tình hình mới dựa trên cập nhật kết quả Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ sáng 15/8/2021 về phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Xin xem kiến nghị đầy đủ tại đây [1]