- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Tư nhân hóa/ Thương mại hóa Y tế và Công bằng Sức khỏe