- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Sứ mệnh

Tầm nhìn của chúng tôi

RTCCD hướng tới sự công bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ban đầu có chất lượng và cơ hội phát triển cho mọi người được vận hành bởi chính cộng đồng. Từ tầm nhìn này, chúng tôi đặt mục tiêu:

Sứ mệnh của chúng tôi

RTCCD đặt ra cho mình nhiệm vụ trở thành cơ sở chuyên nghiệp tiên phong ở Việt nam về loại hình Think tank trong lĩnh vực y tế và phát triển, là nơi chuyên thực hiện các nghiên cứu cộng đồng và vận động đổi mới chính sách phục vụ mục tiêu cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và thúc đẩy các cơ hội phát triển cho các cộng đồng yếu thế. Chúng tôi hướng tới xác định và tăng cường các nguồn lực và thế mạnh của cộng đồng thông qua đào tạo, tư vấn và thiết lập mô hình ứng dụng nhằm giúp cộng đồng giải quyết các trở ngại thực tế. Đồng thời, RTCCDtự xác định nhiệm vụ trở thành nơi cung cấp dịch vụ cho dân về những loại hình chăm sóc sức khỏe ban đầu mới nhất được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cho các nước đang phát triển, và là một cơ sở nguồn về kỹ thuật và thông tin nhằm tạo mối liên kết hợp tác và hỗ trợ bền vững cho các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam.

Phẩm chất của chúng tôi

Định hướng hành động của RTCCD

“Khoa học dẫn đường chúng ta đi”

“Cho một nền y tế vì Dân” và “Vì một nền y tế của Dân”