- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Nghiên cứu trường hợp điển hình cách Tiếp cận Một Sức Khỏe – One Health tại Bắc Giang