- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Đóng góp ý kiến cho ủy ban các vẫn đề xã hội của Quốc hội về dự thảo luật BHYT sửa đổi