- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - http://rtccd.org.vn -

Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của Chương trình Nuôi dưỡng Trẻ nho do tổ chức Alive and Thrive hỗ trợ tại Việt Nam

Alive & Thrive – A&T thực hiện từ năm 2009 nhằm góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong của trẻ em thông qua cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại ba nước Việt Nam, Bangladesh và Ethiopia trong vòng 6 năm (2009 – 2014). Chương trình bao gồm 4 cấu phần: vận động chính sách, truyền thông trực tiếp và huy động xã hội, truyền thông đại chúng, và sử dụng số liệu cho các hoạt động vận động chính sách. Tại Việt Nam, A&T đã phối hợp với Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng Quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền các tỉnh dự án để triển khai các can thiệp nhằm tăng tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam. A&T đã đưa ra sáng kiến về mô hình nhượng quyền xã hội – Phòng tư vấn Mặt trời bé thơ nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ chất lượng cao.

Các đánh giá thực nghiệm đã chỉ ra rằng Chương trình A&T đã cải thiện kỹ năng thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ tại Việt Nam. Kết quả của các nghiên cứu đánh giá cuối dự án chỉ ra rằng gói can thiệp A&T đã giúp cải thiện rõ rệt việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ khi được so sánh với các phương pháp tư vấn khác. Mô hình hỗ trợ cộng đồng và các chiến dịch truyền thông góp phần nâng cao nhận thức và thực hành cho con bú sữa non và tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Những kết quả này cho thấy, nếu được triển khai với quy mô lớn và bền vững, chương trình A&T sẽ cải thiện được tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tại Việt Nam.

Nghiên cứu này sẽ đánh giá tính bền vững của sáng kiến A&T tại Việt Nam ở thời điểm 2 năm sau sau khi kết thúc nguồn tài trợ. Nghiên cứu phối hợp thực hiện cùng Trường Y tế Công cộng T.H. Chan – Đại học Harvard (Mỹ) dưới sự tài trợ của tổ chức FHI360.

Mục tiêu: đánh giá tính bền vững của Chương trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ do Alive & Thrive (A&T) hỗ trợ tại Việt Nam ở thời điểm 2 năm sau khi dự án kết thúc thông qua tìm hiểu các hoạt động của chương trình vẫn đang được duy trì ở cấp Trung ương và cấp địa phương, các phạm vi và yếu tố quyết định của tính bền vững, từ đó phân tích mối liên hệ giữa những yếu tố này tới tính bền vững của Chương trình.

Hoạt động chính:

Kết quả mong đợi: